Missfortune
Home Theme Tanong na :D Submit

Kapag may mga taong may ayaw sayo, hayaan mo na. Dun ka na lang sa mga naaappreciate ka, dahil sila naman talaga yung mahalaga :)

(Source: kimpoyfeliciano, via kimpoyfeliciano)

thekpopfix:

Taeyang & Haru :)

(via romantic-seoul)

Ang kaibigan mo, pag may topak, lapitan mo, wag mo sabayan, i-comfort mo.

beben-eleben:

image

ayeleesh:

when you see your reflection on your laptop screen and you just look

image

(via beben-eleben)

A jealous person does faster research than the FBI.

beben-eleben:

image

Ilan beses dapat ako kumain ng San Marino Tuna para mahanap ang aking true love?

beben-eleben:

Kailangan din bang kainin pati yung lata?!

image

Madali lang naman talagaang Math eh.

beben-eleben:

Umepal lang kasi ang mga alphabet.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter