Missfortune
Home Theme Tanong na :D Submit

Kapag may mga taong may ayaw sayo, hayaan mo na. Dun ka na lang sa mga naaappreciate ka, dahil sila naman talaga yung mahalaga :)

(Source: kimpoyfeliciano, via kimpoyfeliciano)

thekpopfix:

Taeyang & Haru :)

(via ohsnapzitsannie)

Ang kaibigan mo, pag may topak, lapitan mo, wag mo sabayan, i-comfort mo.

beben-eleben:

image

ayeleesh:

when you see your reflection on your laptop screen and you just look

image

(via beben-eleben)

A jealous person does faster research than the FBI.

beben-eleben:

image

Ilan beses dapat ako kumain ng San Marino Tuna para mahanap ang aking true love?

beben-eleben:

Kailangan din bang kainin pati yung lata?!

image

Madali lang naman talagaang Math eh.

beben-eleben:

Umepal lang kasi ang mga alphabet.

I don’t even feel like a “friend” to some people.

beben-eleben:

I feel more like an option or someone they run to when they need something.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter