Missfortune
Home Theme Tanong na :D Submit

Naghanap ako ng rason kung bakit kita minahal.

beben-eleben:

Kaso wala akong naisip na eksaktong sagot sa nararamdaman ko.

(Source: msxannie)

Kapag nahuli mo ang kiliti ng kaibigan mo, hindi mo na siya titigilang kilitiin.

beben-eleben:

(Source: msxannie)

Tao lang naman ako…

beben-eleben:

 Pero bakit kapag tumatabi ka na sa akin, nagiging bagay tayo?

Pansin kong lagi kayong OL.

beben-eleben:

Online Landian.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter