Missfortune
Home Theme Tanong na :D Submit

Kapag nahuli mo ang kiliti ng kaibigan mo, hindi mo na siya titigilang kilitiin.

beben-eleben:

(Source: msxannie)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter