Missfortune
Home Theme Tanong na :D Submit

Green Tea or Lemon Tea?

beben-eleben:

O Ang Landi mo Tea?!

image

(Source: msxannie)

Siguro noong umulan ng kalandian, basang-basa ka noh?

beben-eleben:

image

(Source: msxannie)

Wag mong seryosohin ang kasweetan niya.

beben-eleben:

Bored lang ‘yan kaya nilalandi ka.

image

(Source: msxannie)

An apple a day keeps the doctor away.

beben-eleben:

But if the doctor is hot, forget the fruit.

(Source: msxannie)

Bat kapag ibang tao, hindi mo makita sa malayo?!

beben-eleben:

Pero pag crush mo, daig mo pa ang telescope ha?! Hanep! Zoom in pa!

(Source: msxannie)

Pansin kong lagi kayong OL.

beben-eleben:

Online Landian.

Kapag nalaman kong nilalandi mo ang taong mahal ko. Simple lang naman ang gagawin ko.

beben-eleben:

Lalapitan kita, at tatanungin kita ng “DISTANSYA o AMBULANSYA?”

(Source: msxannie)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter